Vzor dokladů se řídí zákonem

Obsah vystavovaných dokladů se řídí podle:

a) Občanského zákoníku, §435

b) V případě plátců DPH se vystavují daňové doklady, které obsahují další informace podle zákona o DPH, zákon č.235/2004 Sb.

Než vystavíte doklad

Je důležité si ujasnit do které skupiny vystavovatel dokladu spadá. Zda se jedná o:

 • neplátce DPH a nevede účetnictví,
 • neplátce DPH a vede účetnictví,
 • plátce DPH.

Náležitosti faktury neplátce DPH, který nevede účetnictví

Neplátce DPH se musí řídit Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a na doklad uvádí:

 • jméno a příjmení v případě OSVČ, název firmy v případě s.r.o.,
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa),
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém je jako podnikatel zapsán (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík…).

Tímto jsou zákonné povinnosti naplněny, ale pro přehled a případnou kontrolu finančního úřadu se dobré uvádět i další náležitosti (například sdělení, že dodavatel není plátce DPH atd.)

virtualni-asistentka

Náležitosti faktury neplátce DPH, který vede účetnictví

Vede-li vystavovatel dokladu účetnictví, “faktury” se stávají účetním dokladem a jejich podobu upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Na doklad se tedy uvádí:

 • informace o dodavateli (viz výše),
 • popis zboží nebo služby, za které je doklad vystaven,
 • peněžní sumu buď celkově nebo podrobně,
 • datum vystavení dokladu.

Náležitosti daňového dokladu plátce DPH

Plátce DPH vystavuje daňové doklady. Jde o subjekty, které se dobrovolně přihlásily do systému placení DPH, nebo se staly plátci ze zákona. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle §29 zákona o DPH:

 • označení osoby, která uskutečňuje plnění (dodavatel),
 • DIČ osoby, která uskutečňuje plnění,
 • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje (odběratel),
 • DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět plnění,
 • den vystavení daňového dokladu,
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty,
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně,
 • sazbu daně,
 • výši daně (uvádí se v české měně).

Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne přijetí platby nebo ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Zjednodušený daňový doklad plátce DPH

Doklad lze vystavit jako zjednodušený daňový doklad (§30 zákona o DPH), pokud celková částka za plnění není vyšší než 10 000 Kč.

Zjednodušený daňový doklad NEMUSÍ obsahovat:

 • označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje (odběratel),
 • DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně,
 • výši daně (neobsahuje-li zjednodušení daňový doklad výši daně, musí obsahovat částku včetně daně).

Den uskutečnění zdanitelného plnění patří mezi povinné náležitosti daňového dokladu.

VášDoklad.cz

Rozdíl mezi fakturou a daňovým dokladem

Doklad o prodeji není vždy daňovým dokladem. O daňových dokladech lze hovořit v souvislosti s DPH. Tudíž daňové doklady vystavují pouze plátci DPH a nikdo jiný.

Na vystavených dokladech neplátce DPH nesmí figurovat sousloví “daňový doklad”. Pokud by tam bylo uvedeno, vzniklá daňová povinnost jde za vystavovatelem dokladu.

Razítko nebo podpis na dokladu

Tuto povinnost zákon nestanovuje. Pokud se ale doklad bude zavádět do účetnictví mezi přijaté “faktury”, měly by podle zákona o účetnictví být opatřeny podpisem při převzetí.

Zálohová faktura neboli proforma

Zálohová faktura vypadá stejně jako skutečná, ale není účetním dokladem, takže na účetnictví nemá vliv. Pokud příjemce proforma faktury zaplatí určenou částku, dodavatel má povinnosti vystavit skutečnou “fakturu”. Především by neměla chybět informace, že se nejedná o daňový doklad. Náležitosti tohoto dokladu jsou jen a jen na vystaviteli, protože tento doklad plní hlavně informativní účel.

EET doklad

Pokud je podnikatel povinen realizovat EET, musí na vystavovaném dokladu uvádět

 • DIČ (bez ohledu na to, jestli je plátcem nebo neplátcem DPH),
 • číslo provozovny (vygeneruje se v administraci EET na Daňovém portále Finanční správy České republiky),
 • číslo pokladny,
 • pořadové číslo dokladu
 • datum a čas nákupu,
 • celkovou výši tržby,
 • režim tržby,
 • FIK (fiskální identifikační kód),
 • BKP (bezpečností kód poplatníka).
 • PKP (podpisový kód poplatníka) pokud se nepodařilo tržbu zaevidovat online.

Jak jednoduše vystavit fakturu nebo daňový doklad

Abychom Vám zcela ulehčili od studia zákona, připravili jsme pro Vás službu Váš Doklad, díky které můžete snadno a rychle vystavit doklad jako plátce i neplátce DPH.

VášDoklad.cz je služba, kterou můžete používat bez registrace a zcela zdarma. Pokud však potřebujete provádět elektronickou evidenci tržeb, nebo chcete navíc na dokladu uvádět svoje logo či reklamu, stačí zaplatit symbolický měsíční poplatek a získáte veškerý komfort.

EET online a bez kasy s Váš Doklad

Online služba Váš doklad plně podporuje elektronickou evidenci tržeb. Nepotřebujete tedy žádnou fyzickou kasu nebo pokladnu. Zcela si vystačíte s počítačem / mobilem a případně tiskárnou.

Vystavený doklad vytisknout nebo odeslat emailem

Zákon v tomto smyslu nenařizuje, zda vystavený doklad musíte svému zákazníkovi předat ve vytištěné formě nebo elektronicky.

Pokud se rozhodnete použít online službu VášDoklad.cz pro online fakturaci, je funkce odeslání emailu při vystavení dokladu součástí všech nabízených placených tarifů. K tomu stačí uvést emailové adresy dodavatele a/nebo odběratele. Rozhodně si můžete vystavený doklad také vytisknout.


Video návod jak vystavit on-line doklad zcela zdarma do 3 minut